Det förekommer att kliniker får missnöjda kunder, I detta fall händer det att kunden i fråga vänder sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) och klagar. Det kan då vara så att klagomålet är berättigat och då har vi på SLMS i regel inga synpunkter. En olycka kan ju hända och man kan av misstag förorsaka en skada.

Men, det kan också hända att den klagande har fel medan ARN ger honom eller henne rätt och kan då till exempel besluta att kliniken ska betala ersättning till kunden eller betala tillbaka behandlingskostnad. ARN's beslut kan inte överklagas. Klinikägaren kan då orättfärdigt hängas ut av tidningen Råd & Rön på deras svarta lista. Visserligen kan inte ARN tvinga kliniken att betala, men det ser illa ut att kliniken vägrat att följa ARN's beslut.

Men, händer då detta verkligen? Jo, det har hänt och händer. Problemet är nämligen att ARN inte har någon medicinsk kompetens och alltså inte kan bedöma om felaktigheter begåtts. Här sitter alltså ett antal amatörer och skall bedöma (döma) en fackman.

I konsumettjänstlagen och i de instruktioner som ARN är satta att följa står det visserligen:

1.   Konsumenttjänstlagen (1985:716) gäller inte vid behandling av personer eller             djur.  http://www.konsumentverket.se/lagar--regler/lagar/konsumenttjanstlagen/

2.   Det står i Förordning (2007:1041) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden:  
      4 § ”Myndigheten prövar inte konsumenttvister som rör hälso- eller sjukvård.

      http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-20071041-med-ins_sfs-2007-1041/

3.   I ovan nämnda förordning står vidare under ”Avvisning av ärenden”:
      14 § Om en tvist faller utanför myndighetens kompetensområde enligt denna       förordning ska myndigheten avvisa ärendet.

4.   I fråga om skadestånd så säger 35 § i konsumenttjänstlagen att skadeståndsskyldighet inte       gäller för personskada. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Konsumenttjanstlag-1985716_sfs-1985-716/?bet=1985:716

Svenska Laser-Medicinska Sällskapets slutsats är att Allmänna Reklamationsnämnderna bryter mot lagen och avsiktlig underlåter att följa de instruktioner som finns.

SLMS går emot ARN och uppmanar anmäld att inte följa ARN's beslut.

SLMS har skrivit till Justitiedepartementet och avvaktar svar.

 Besöksadress:  Porjusvägen 21, 11543 Stockholm

SLMS
Box 1031,
181 21
   Lidingö
Sweden

Tel: 0707 288 233 (ordf.)
Fax: 08-767 27 06
Postgiro: 721 677-3
Org.nr: 813600-3574

© All rights reserved © SLMS, Svenska Laser-Medicinska Sällskapet